خدمات عمومی و مقدماتی
 • English (UK)
back
خدمات عمومی و مقدماتی
 • بررسي و تصحيح دستورالعملهاي اجرايي برنامه ريزي و کنترل پروژه پيمانکاران EPC
 • تعيين واقعه هاي مهم پروژه (Milestones)
 • تهيه گزارش مسائل و مشکلات احتمالي و ميزان تأثير آنها در تأخيرات پروژه
 • تهيه و نهايي سازي ساختار اطلاعاتي پروژه (Data Structure)
 • بررسي و نهايي نمودن دستورالعمل ارتباطات پروژه (Project Coordination Procedure
 • تهيه سيستم محاسبه پيشرفت پروژه (Progress Measurement System)
 • امكان سنجي و تهيه RFP سيستم ها و اسناد مناقصات ICT
 • تهيه گزارش موفقيتها و شکست هاي کسب شده در پروژه
 • تهيه گزارشات روزانه ، هفتگي ، ماهيانه و ساليانه پروژه مطابق با ساختار استاندارد
 • تهيه گزارش تغييرات بوجود آمده در پروژه (Change Order Status Summary)
 • تأييد پيشرفت ارائه شده در صورت وضعيتهاي مشاوران ، سازندگان و پيمانکاران