بخش بودجه وهزينه
  • English (UK)
back

خدمات بخش بودجه و هزينه

  • تهيه بودجه مصوب پروژه به تفکيک مراکز هزينه
  • تهيه برنامه بودجه پروژه به تفکيک مراکز هزينه
  • گزارش نقدينگي مورد نياز پروژه
  • گزارشات کنترل هزينه و انحرافات احتمالي از بودجه مصوب پروژه
  • تهيه گزارش صورت وضعيت ها و پرداختهاي پروژه(Invoice & Payment Status)

خدمات بخش بودجه و هزينه

تهيه بودجه مصوب پروژه به تفکيک مراکز هزينه

تهيه برنامه بودجه پروژه به تفکيک مراکز هزينه

گزارش نقدينگي مورد نياز پروژه

گزارشات کنترل هزينه و انحرافات احتمالي از بودجه مصوب پروژه

تهيه گزارش صورت وضعيت ها و پرداختهاي پروژه(Invoice & Payment Status)