بخش مهندسی و پشتیبانی
 • English (UK)
back
خدمات بخش مهندسي و پشتيباني
 • تهيه ليست مدارک مهندسي در ديسيپلينهاي مختلف (Document Register)
 • تهيه سيستم محاسبه پيشرفت مهندسي بر اساس صدور مدارک و وضعيت آنها
 • تهيه دستورالعمل تغييرات در ليست مدارک مهندسي و تأثيرات آن بر چگونگي محاسبه پيشرفت
 • تهيه سيستم کد گذاري مدارک پروژه
 • تهيه گزارش وضعيت صدور مدارک مهندسي پروژه (Document Status Summary)
 • تأييد پيشرفت مهندسي پروژه ارائه شده توسط مشاور مهندسي
 • تهيه برنامه هاي روزانه ، هفتگي و ماهانه براي آينده پروژه
 • مديريت ، هماهنگي ، برنامه ريزي و كنترل پيشرفت كار طرح هاي ICT
 • مديريت بر خدمات تدارك تجهيزات شبكه و سخت افزار
 • مديريت بر اجراي كار ، راه اندازي و تحويل طرح هاي ICT
 • برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • تهيه طرحهاي جامع IT و ICT